Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.02 - Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis / zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 2. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców
 3. Załączniki
 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
 • udokumentowanie posiadania warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego, placu do wykonywania manewrów, przynajmniej jednego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy, zatrudniania instruktora lub posiadania samemu takich uprawnień

Do wglądu:

 • oryginały kserokopii załączonych dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork


Opłaty

Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej 500 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz. U. z 2004r. Nr 205, poz. 2097 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dnio od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.