Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

OR.02 - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

Pok. nr 24 (I piętro)


Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 powołanej ustawy - jeżeli udostępnienie informacji publicznejwe wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z poniesieniem przez Starostwo dodatkowych kosztów wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o wysokości tej opłaty (wpłata w kasie Starostwa lub na podane w powiadomieniu konto bankowe).


Termin i sposób realizacji

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie w tym terminie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim organ udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starostwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli jednak odmowa udostępnienia informacji nastąpiła  ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednakże podlega ono ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych (tajemnicy państwowej i służbowej),
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej (ustny lub pisemny),
 • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 • udostępniania materiałów dokumentujących z posiedzeń organów władzy.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Należy jednak określić sposób i formę udzielenia informacji:

 • udostępnienie informacji do przeglądania w siedzibie Starostwa w uzgodnionym terminie,
 • przesłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail,
 • przesłanie informacji pocztą na podany przez wnioskodawcę adres,
 • odbiór osobisty.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonym we wniosku.

Wnioskodawca zostaje wówczas  powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia w żądanej formie wskazując dostępną i możliwą formę lub sposób udostępnienia informacji.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie tej informacji w sposób lub w formie wskazanej w otrzymanym ze Starostwa powiadomieniu postępowanie zostanie umorzone (wniosek pozostanie nie rozpatrzony).