Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

AB.09 - Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części AB-8

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dołączyć:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmianę sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B3
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w odpowiedniej specjalności,
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon - Kancelaria ogólna:

 • 55 646 04 00

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 55 646 04 40
 • 55 646 04 41
 • 55 646 04 42
 • 55 646 04 43

 


Opłaty

Nie pobiera się opłat.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Malborskiego.