Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.10 - Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numery nadwozia, podwozia, ramy)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej

oraz załączniki odpowiednie do danej spawy wymienione poniżej:

 1. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu, w którym cecha ta uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wpisanego na listę Ministra właściwego do spraw transportu potwierdzająca, że pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, wskazująca pierwotną cechę identyfikacyjną, jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia
 • Opinia rzeczoznawcy jest wykonywana w dwóch etapach: pierwszy – przed usunięciem skorodowanej lub zniszczonej cechy identyfikacyjnej, drugi – po jej usunięciu
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu,
 1. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako „SAM”
 • Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako „SAM”
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

C. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednią ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca wymianę ramy lub podwozia na odpowiednią ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego
 • Dowód własności ramy lub podwozia
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu

D. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, potwierdzająca, że pojazd odzyskany po kradzieży jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

E. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha ta uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że nabyty pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

F. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu, w którym cecha ta uległa zatarciu lub sfałszowaniu a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że nabyty pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł

Dowód rejestracyjny – 54,00 zł

Pozwolenie czasowe – 13,50 zł

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). 

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- przelewem na konto nr: 26 1090 1098 0000 0001 4996 8285

 


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022 r., poz. 1848, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1851, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

 

Starosto Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17

tel.:

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0431
55 646 0432

e-mail:
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 8:00 - 15:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 14:00

Bezpośrednia obsługa (bez umawiania) po pobraniu biletu z maszyny