Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.PJ.12 - Zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – wydanie, przedłużenie i rozszerzenie.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek: 

Załączniki do wniosku

 • dowód osobisty lub poświadczenie zameldowania
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • prawa jazdy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ( do wydania i rozszerzenia zezwolenia )

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17  82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg

Tel. 55-646-04-33


Opłaty

50zł - zezwolenie


Termin i sposób realizacji

Do 2 dni roboczych.


Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1212)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne (Dz. U. poz. 603 z 15.05.2013r.ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).