Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

OS.04 - Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zawierające informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do zgłoszenia należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej

W przypadku zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – wzór formularza zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. Dz. U. Nr 130 poz. 879


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17,
82-200 Malbork lub Wydział Środowiska i Rolnictwa II piętro, pok. 202


Opłaty

120 zł

17 zł pełnomocnictwa

opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych oraz podmiotów i osób zwolnionych z opłaty zgodnie z ustawą) zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Opłata może być uiszczona w kasie Starostwa / Urzędu Miasta Malborka lub na wyżej wskazane konto Urzędu Miasta Malborka 


Termin i sposób realizacji

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji zgłoszenie uważa się za przyjęte.


Podstawa prawna

art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgłaszający instalację zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646-04-37 lub w pokoju 202