Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

AB.02 - Pozwolenie na rozbiórkę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę B1

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego należy dołączyć:


Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon - Kancelaria ogólna:  

 • 55 646 04 00

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 55 646 04 40
 • 55 646 04 41
 • 55 646 04 42
 • 55 646 04 43

Opłaty

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.  (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z dnia 08.12.2006r.) płatną z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na rozbiórkę wynosi 36,00 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na rozbiórkę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem na podstawowy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Malborku

Termin i sposób realizacji

W ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Malborskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.