Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

OS.03 - Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Starosta rozpatruje wnioski w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu).

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

z załącznikami:

 • rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub planowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:
 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 2. lub przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • w przypadku posiadacza nieruchomości konieczna jest zgoda właściciela tej nieruchomości;
 • w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli;
 • w przypadku drzew/krzewów rosnących na granicy nieruchomości konieczna jest zgoda właściciela działki sąsiadującej;
 • w przypadku spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty mieszkaniowej konieczne jest oświadczenie o udostępnieniu informacji;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17,
82-200 Malbork w pokoju 24.


Opłaty

Opłata skarbowa jedynie w przypadku pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych oraz podmiotów i osób zwolnionych z opłaty zgodnie z ustawą) zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa uiszczona na konto Urzędu Miasta Malborka.  


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca.

W ciągu dwóch miesięcy w przypadku sprawy dot. drogi publicznej lub sprawy szczególnie skomplikowanej.

W formie decyzji – zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów.


Podstawa prawna

Decyzja administracyjna (art. 83 i 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). 


Tryb odwoławczy

Od decyzji za pośrednictwem Starosty Malborskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgoda właściciela nieruchomości (na wniosek posiadacza nieruchomości) nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową,
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy
od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania zezwolenia i przypadków, w których nie jest wymagane można uzyskać pod nr tel. (55) 646-04-37 oraz 646-04-38 lub w pokoju 201 i 202.