Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.11 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu:
 1. Do wniosku o wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Dowód rejestracyjny, w przypadku jego zniszczenia;
 • Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, w przypadku jego utraty;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu, jeżeli w centralnej ewidencji pojazdów brak jest informacji o terminie następnego badania technicznego pojazdu,
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela.

  3. Do wniosku o wtórnik pozwolenia czasowego w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność należy dołączyć następujące dokumenty:
   
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego, w przypadku jego utraty;
 • Pozwolenie czasowe w przypadku jego zniszczenia;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela.

  4. Do wniosku o wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowych tablic (tablicy) rejestracyjnych  lub tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu w przypadku ich utraty albo zniszczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych - w przypadku ich utraty;
 • Zniszczone tablice (tablicę) rejestracyjne - w przypadku ich zniszczenia;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

       5. Organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny w przypadku:

 • dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę stanu faktycznego w zakresie danych zawartych w dotychczasowym w dowodzie rejestracyjnym;
 • zmiany stanu faktycznego w zakresie danych obecnego właściciela lub posiadacza pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym;
  - w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tego stanu.

  6. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego, która wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, która nie powoduje zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic (tablicy) rejestracyjnych. Do wniosku należy dołączyć:
   
  •  dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • tablice (tablicę) rejestracyjną pojazdu,
  • dowód tożsamości,
  • upoważnienie w przypadku działania przez przedstawiciela.


  7. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego, która wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do wniosku należy dołączyć:

  • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
  • dowód  rejestracyjny pojazdu,
  • dowód własności podwozia lub ramy,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzą podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzą z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z opisem dokonanych zmian potwierdzający, że dokonane zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami.

  8. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego, która wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:

  • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  •  dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z opisem dokonanych zmian potwierdzający, że dokonane zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny" podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).

         


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe - 80,00 zł
 • motocyklowe - 40,00 zł
 • motorowerowe - 30,00 zł

Opłata za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł
 • pozwolenia czasowego - 13,50 zł
 • kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). 

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- przelewem na konto nr: 26 1090 1098 0000 0001 4996 8285


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022 r., poz. 1848, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1851, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r, poz. 2022, ze zm.)

 


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosto Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17

tel.:

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0431
55 646 0432

e-mail:
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 8:00 - 15:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 14:00

Bezpośrednia obsługa (bez umawiania) po pobraniu biletu z maszyny