Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.03 - Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 2. Załączniki:
 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe,
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań.

Komórka organizacyjna

Sekretariat – Starostwo Powiatowe w Malborku Pl. Słowiański 17.


Opłaty

412,- zł  - dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, upoważnienia opłata wynosi 17,- zł.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 83a ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2020r. Dz. U. poz. 110 z późn. zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie w terminie 14 dni.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wglądu należy przedłożyć oryginały załączonych kserokopii dokumentów.