Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.T.02 - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
  2. Załączniki:

Komórka organizacyjna

Sekretariat  - Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17


Opłaty

  • 500,-zł - za wydanie zaświadczenia i za każdy pojazd zgłoszony do zaświadczenia  100,- zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DZ. U. Nr 155, poz. 918).

Opłatę  należy dokonać z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /tekst jedn. z 2019r. Dz. U. poz. 2140 z późn.zm/.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wglądu należy dostarczyć oryginały dokumentów stanowiących załącznik.

Od dnia 1 lipca 2011r. zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wydawane są  bezterminowo.