Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.ZUD.01 - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wniosku inwestora lub projektanta  o uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu  na naradzie koordynacyjnej należy dołączyć:

 • 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (z tego 1 egz zostaje w ZUD) poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez projektanta
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 • plik pdf i plik dxf z projektowanymi sieciami dołączony na płycie lub przesłany pocztą elektroniczną w dniu składania wniosku zud@powiat.malbork.pl
 • Opłata pobierana jest przed wykonaniem czynności uzgadniania sieci na naradzie koordynacyjnej.

PRZEDMIOT UZGODNIENIA

 • Przedmiotem narad koordynacyjnych jest sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.
 • Przedmiotem narady może być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w art.28.b.1 ustawy pgik  oraz sytuowanie przyłączy pod warunkiem, że  wniosek o koordynację złożony przez inwestora lub projektanta zostanie uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi  na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Wniosek o założenie konta do portalu NARADA KOORDYNACYJNA

Jednocześnie na tej samej stronie co Portal Narada Koordynacyjna  dostępny jest również Portal Projektanta (http://malborski.webewid.pl/). Użytkownik może przejść do tej e-usługi logując się za pomocą Profilu Zaufanego i złożyć wniosek o uzgodnienie projektowanych sieci drogą elektroniczną. Do składanego wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki.


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

I piętro

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30


Opłaty

Wysokość opłat ustala się na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 poz. 897 o zmianie ustawy – Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pobranie opłaty następuje przed wykonaniem czynności uzgadniania  projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej.


Termin i sposób realizacji

14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony do 30 dni.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 poz.1287 z 2010r zmieniona ustawą z dnia 5 czerwca 2014r poz. 897 o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zarządzenie Nr 53/2009 Starosty Malborskiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.