Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

PRK.02 - Procedura reklamacyjna na wadliwe towary i usługi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przedkładając skargę zawierającą:

 1. imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, nr telefonu,
 2. uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
 3. określenie swoich żądań,
 4. kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu -(kopię dokumentów).
  • należy pamiętać, aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zwierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych (serwisowych),
  • kupujący powinien dopilnować, aby przy reklamacji rzeczy w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany itp., oraz wyraźnie określono rodzaj dokonanych napraw (zapis „regulacja” oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa),
 5. odpisy pism związanych z dochodzeniem swych roszczeń gwarancyjnych lub ustawowych.

Komórka organizacyjna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Malborku, Plac Słowiański 17

Informacje, godziny urzędowania PRK.

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17

Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Rzecznik występuje do sprzedawców i przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W zależności od problematyki i skomplikowania spraw termin rozwiązania istoty może przebiegać  „od ręki” do wydłużenia do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331).


Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze pisemnego wystąpienia rzecznika lub wezwania albo negocjacji, rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Konsument może dochodzić roszczeń przed powyższymi sądami samodzielnie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 45 Starostwa Powiatowego w Malborku.
Rzecznik udziela również porad i informacji prawnej telefonicznie pod nr 55 646 04 75.