Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.01 - Organizacja ruchu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Załącznik:

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu: dla projektów zmian  stałej organizacji ruchu dopuszcza  się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków  i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  b/ parametry  geometrii  drogi:
 3. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku  organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis  występujących zagrożeń  lub utrudnień:  przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa  drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 4. przewidywany termin  wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej   organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 5. nazwisko i podpis projektanta.

Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.

Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

 1. komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę  powiatową,
 2. zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką  składającą projekt;
 3. organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

Komórka organizacyjna

Sekretariat – Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później  niż w ciągu 30 dni.


Podstawa prawna

 • ustawa  z dnia  20 czerwca 1997. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2020r.  Dz. U. poz. 110 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków  zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia pisma.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.