Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.03 - Rejestracja czasowa pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Rejestracja czasowa wykonywana jest:

 1. z urzędu — po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
 2. na wniosek właściciela pojazdu — w celu umożliwienia:
  1. wywozu pojazdu za granicę,
  2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
  3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
 3. na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części — w celu umożliwienia odpowiednich badań.

W celu czasowej rejestracji należy przedłożyć dokumenty odpowiednie do danej spawy, analogiczne jak do rejestracji pojazdów:

 • wniosek o czasową rejestrację pojazdu - wniosek o rejestrację pojazdu
  • Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu - plik DOC
  •  Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu - plik PDF

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

 1. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). 

2. Opłata za wydanie:

a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

 • tablic tymczasowych samochodowych 30 zł
 • tablicy tymczasowej motocyklowej lub ciągnikowej 12 zł
 • tablicy tymczasowej motorowerowej 12 zł
 • pozwolenia czasowego - 18,50 zł
 • nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
 • tablica przyczepowa i naczepa 15 zł

b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę:

 • tablic tymczasowych samochodowych 80 zł (komplet)
 • tablicy tymczasowej motocyklowej lub ciągnikowej 12 zł
 • tablicy tymczasowej motorowerowej 30 zł
 • pozwolenia czasowego - 18,50 zł
 • nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł

 

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- przelewem na konto nr: 26 1090 1098 0000 0001 4996 8285


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022 r., poz. 1848, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1851, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.)

 


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosto Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17

tel.:

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0431
55 646 0432

e-mail:
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 8:00 - 15:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 14:00

Bezpośrednia obsługa (bez umawiania) po pobraniu biletu z maszyny