Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.07 - Wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, poziom emisji spalin EURO)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. Dokonanie wpisu adnotacji GAZ:
   • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • dowód rejestracyjny;
   • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem;
   • faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej;
   • OC (do wglądu).
  2. Dokonanie wpisu adnotacji HAK, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, poziom emisji spalin „EURO”
   • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • dowód rejestracyjny;
   • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy (dotyczy adnotacji HAK)
   • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczy adnotacji VAT, PIT, CIT)
   • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, który ma być używany jako taksówka lub pojazd do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (dotyczy adnotacji TAXI, L);
   • jednego z następujących dokumentów w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu:

    - świadectwo zgodności WE, albo 
    - świadectwo zgodności, albo
    - dopuszczenie jednostkowe pojazdu, albo
    - decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo 
    - świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, Jeden z dokumentów, o których mowa powyżej, albo wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r.), albo oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Adnotację EURO może być również dokonana na podstawie roku produkcji pojazdu (w przypadku adnotacji: poziom emisji spalin „EURO”);

   • OC (do wglądu).

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). 

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- przelewem na konto nr: 26 1090 1098 0000 0001 4996 8285


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
 

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022 r., poz. 1848, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1851, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.).

 


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosto Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17

tel.:

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0431
55 646 0432

e-mail:
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 8:00 - 15:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 14:00

Bezpośrednia obsługa (bez umawiania) po pobraniu biletu z maszyny