Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.04 - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu - plik DOC
 • Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu - plik PDF

wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej:

1. Dowód własności pojazdu, a w szczególności:
      - umowa sprzedaży,
      - umowa zamiany,
      - umowa darowizny
      - umowa o dział spadku;
      - umowa o zniesienie współwłasności;
      - faktura potwierdzająca nabycie pojazdu
      - prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności;
      - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
     
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.

2. Dowód rejestracyjny w oryginale (z ważnym badaniem technicznym)

3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu w przypadku braku ważnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

4. Tablice rejestracyjne.
Właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji tablice rejestracyjne również w przypadku wniosku o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

5. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;

5. Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

 • upoważnienie - plik DOC
 • upoważnienie - plik PDF

  Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

  W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

  Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej.

  Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.

  Powyższych przepisów nie stosuje się również w przypadku, gdy przed upływem terminów, o których mowa powyżej, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub  gdy właściciel pojazdu dokona zbycia tego pojazdu.
   

W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego, która wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, która powoduje zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu. W takiej sytuacji do wniosku o rejestrację należy dołączyć:

- dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
- dowód rejestracyjny pojazdu (z ważnym badaniem technicznym),
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu w przypadku braku ważnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu),
- tablice (tablicę) rejestracyjną pojazdu,
- upoważnienie w przypadku działania przez przedstawiciela.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

 1. Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 2. Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 3. Znaki legalizacyjne – 12,50 zł
 4. Za tablice rejestracyjne:
  - samochodowe – 80,00 zł (2 tablice)
  - motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica)
  - motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica)
  - indywidualne – 1000,00 zł (2 tablice)
  - do przyczep – 40,00 zł (1 tablica)
 5. opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). 

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- przelewem na konto nr: 26 1090 1098 0000 0001 4996 8285

 


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022 r., poz. 1848, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1851, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosto Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17

tel.:

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0431
55 646 0432

e-mail:
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 8:00 - 15:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 14:00

Bezpośrednia obsługa (bez umawiania) po pobraniu biletu z maszyny znajdującej się w poczekalni