Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.PJ.14 - Wydanie KKK – Karta Kwalifikacji Kierowcy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

 • paszport lub karta pobytu
 • Karta Kwalifikacji Kierowcy (jeżeli była wydane rzez inne państwo UE)
 • kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamknie tymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póz. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy; o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku dołącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (dla kierowcy zawodowego),
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dla kierowcy zawodowego),
 • informacja o nazwie pracodawcy, adresie, NIPie lub KRSie
 • kserokopia prawa jazdy (dokument do wglądu)
 • kopię świadectwa kwalifikacji, które było przeprowadzone na ternie Polski (jeśli kierowca posiada)

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17,  82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg,
Stanowisko 1, 2
Tel. +48 55 646 04 33Opłaty

KKK – 150,00 zł


Termin i sposób realizacji

Od zakończenia szkolenia do 10 dni


Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. nr 2, poz. 133 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 231).
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1212)
 • Ustawa o transporcie drogowym