Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

AB.10 - Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczoną lokalizacją budynku,
 • inwentaryzacja lokalu i pomieszczeń przynależnych ze wskazaniem ich lokalizacji na rzucie odpowiedniej kondygnacji wykonany przez osobę uprawnioną (rzeczoznawcę majątkowego, osobę z uprawnieniami budowlanymi);
 • W przypadku istnienia budynku po dniu 01.01.1995r. należy przedłożyć:
  1. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub w przypadku braku MPZP decyzję o warunkach zabudowy,
  2. Pozwolenie na budowę lub skutecznie dokonane zgłoszenie,
  3. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku gdy obiekt nie wymaga takiej decyzji należy przedłożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • W przypadku istnienia budynku przed dniem 01.01.1995r. należy przedłożyć:
  1. Dokument potwierdzający fakt jego istnienia przed w/w datą;
 • dowód potwierdzający  wniesienie opłaty skarbowej;
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon - Kancelaria ogólna:

 • 55 646 04 00

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 55 646 04 40
 • 55 646 04 41
 • 55 646 04 42
 • 55 646 04 43

 


Opłaty

Opłata skarbowa, płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu  w wysokości 17,00 zł liczona osobno za każde zaświadczenie.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 

 • przelewem na podstawowy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w  Malborku

Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2018r., poz. 716 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Starosty Malborskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.