Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.12 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej na szybę lub znaku legalizacyjnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej na szybę lub znaku legalizacyjnego:
 2. Załączniki:
  1. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność:
   • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • Dowód rejestracyjny,
   • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
   • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin badania technicznego nie jest możliwy do odczytania, w przypadku braku tej informacji z centralnej ewidencji pojazdów lub w przypadku gdy termin badania jest już nieaktualny,
   • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
   • OC (do wglądu)
  2. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego:
   • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
   • Złożenie stosowanego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
   • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, w przypadku braku tej informacji z centralnej ewidencji pojazdów lub w przypadku gdy termin badania jest już nieaktualny,
   • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
   • OC (do wglądu).
  3. W przypadku utraty karty pojazdu:
   • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • Dowód rejestracyjny,
   • Złożenie stosowanego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
   • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji
   • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
   • OC (do wglądu).
  4. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki kontrolnej.
   • Złożenie stosowanego oświadczenia o utracie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
   • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • Dowód rejestracyjny,
   • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
   • OC (do wglądu).
  5. W przypadku utraty lub zniszczenia znaków legalizacyjnych.
   • Złożenie stosowanego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
   • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • Dowód rejestracyjny,
   • Tablice rejestracyjne,
   • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
   • OC (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

Wtórnik nalepki kontrolnej - 18,50 + 0,50
Wtórnik dowodu rejestracyjnego – 54 + 0,50
Wtórnik karty pojazdu – 75 + 0,50
Nowe znaki legalizacyjne – 12,50

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 oraz art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 451),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 431, z późn. zm.),

 


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 04 31, 55 646 04 32

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

 

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)